Google AdWords-da mahabat bermezden ozal bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi - Semalt maslahatlaryGoogle-da mahabat bermek isleýärsiňizmi?

Indi? Bir sekunt garaşyň, wagtyňyzy alyň we biraz gürleşeliň.

Google-da mahabat bermek isleýärsiňiz, ýöne nireden başlajagyňyzy bilmeýärsiňiz. Diňe Google Adwords interfeýsini açmaly we ilkinji kampaniýaňyzy döretmezden ozal ýazan zatlarymy okamaly we bu dolandyrjak kampaniýalaryňyzyň netijesi üçin oňyn netijeleri berip biler. Bu makalada, ýokary öndürijilikli we täsirli kampaniýalar üçin mahabat başlamazdan ozal barlamaly we bilmeli käbir zatlaryňyz barada gürleşerin. Makalanyň galan böleginde aşakdaky amallar barada gürleşerin.

Google-da mahabat bermezden ozal bilmeli zatlar

Google AdWords-da mahabat bermezden ozal hökman gözden geçirmeli 3 zat:
  • Google-da mahabat bermezden ozal wagtyňyzy aljak zatlar
  • Google AdWords kampaniýalarynda umumy ýalňyşlyklar
  • Google AdWords mahabatlary hakda iň köp ýaýran soraglarym
Jaýyňyzyň aşagynda ýerleşýän weterinariýa klinikasynyň müşderilere internetsiz nädip baryp biljekdigi barada bir sekunt pikirleniň. Bu kiçijik iş üçin telewizorda mahabat berip bilersiňizmi? Ora-da ýerleşýän ýeriniň gapdalyndaky köp köçedäki bildiriş tagtasy? Bu olar üçin gaty kyn bolup biler. Belki, arka köçedäki weterinariýa mätäç adam bu işiň bardygyny hiç wagt bilmez. Google mahabatlaryny ulanyp, zerur wagtynda potensial müşderileriňize ýetip bilersiňiz. Indi kiçi kärhanalar potensial müşderilerine dogry strategiýalar bilen has aňsatlaşyp başladylar.

Başlamazdan ozal dogry saýlajak bolýarsyňyz diýesim gelýär. Sebäbi, Google-da mahabat bermek arkaly, işiňizi gönüden-göni gözleýän adamlara ýüz tutup bilersiňiz. Dogry gurlanda, Google mahabatlary, marka habardarlygyňyzy ýokarlandyrmak we täze müşderileri gazanmak nukdaýnazaryndan diýseň möhüm onlaýn marketing kanaly bolup biler.

Ilki bilen, geliň şu pursatda düşünişeliň. Google mahabatlary täze müşderileri gazanmak nokadyndaky iň üstünlikli onlaýn mahabat kanallaryndan biri bolsa-da, Google-da mahabat bermek arkaly hökman pul gazanyp boljak zat ýok. Müşderileriňiziň hyzmatyňyzy ulanmagyna ýa-da önümiňizi satyn almagyna köp faktorlar täsir edýär. Gysgaça aýdanyňda, Google mahabatlaryny üstünlikli goldamak üçin işiňiziň dogry strategiýa bilen hereket etmelidigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.

Başlalyň.

1. Giriş sahypalaryňyzy barlaňGiriş sahypasy, mahabatlaryňyza basýan ulanyjylary ugrukdyrýan sahypa. Google-da ajaýyp mahabat hasabyňyz bar bolsa-da, giriş sahypalaryňyz erbet ulanyjy tejribesini üpjün etse, mahabatlardan netijelilik almak gaty kyn bolar. Iň köp duş gelýän zatlarymyň biri, ähli mahabatlaryň degişli sahypanyň ýerine baş sahypa gönükdirilmegi. Muny etme. Ulanyjylary dogry sahypa ugrukdyrmalydygyňyza üns bereniňizden soň, giriş sahypaňyzyň gabat gelmeli käbir tehniki we kontekst nokatlaryna degip geçeliň.

Tehniki talaplar

Giriş sahypaňyzyň ýükleniş wagtyny barlaň. Mümkin bolsa, dört sekuntdan az wagtyň içinde açmak üçin seresap bolmaly.

Ulanyjynyň tejribesine ters gelýän pop-uplary ulanmakdan saklanmaly.

Giriş sahypalaryňyz ykjam bolmaly. Bu indi hökmany. Giriş sahypaňyzyň ähli enjamlarda gowy işleýändigine göz ýetirmeli.

Giriş sahypaňyzyň uzynlygyna baglylykda birden köp CTA düwmesini ulanyp bilersiňiz.

Öňdebaryjylary ýygnamagy maksat edinýän sahypaňyz bar bolsa, ulanyjylardan zerur maglumatlary almazlyk üçin seresap boluň.

Kontekst talaplary

Önümiňiziň/hyzmatyňyzyň ulanyjylar üçin haýsy meseleleri çözýändigini we haýsy bahany üpjün edýändigini anyk düşündirmäge synanyşyň. Şol bir wagtyň özünde, bulary beýan edende gaty uzyn tekstleri ulanmazlyk üçin ägä bolmaly.

Müşderileriňize täsir etjek sözbaşylary we CTA tekstlerini döretmeli.

Giriş sahypaňyzda hödürleýän mümkinçilikleriňiz, müşderileriňize haýsy peýdalary berip biljekdigiňizi we haýsy çözgüt hödürlejekdigiňizi aýdyp, olary herekete geçirmäge synanyşyň.

Google-da mahabatlandyrmak üçin açar sözleriň we mahabat tekstiniň giriş sahypaňyza laýyk gelýändigine göz ýetiriň. Şol bir wagtyň özünde, bu sazlaşygy sahypaňyzyň ady we düşündiriş bölüminde görkezmeli. Ulanyjylaryň düşündirişleri, üstünlik üstünlikleri, howpsuzlyk şahadatnamalary, giriş sahypalaryňyza gaýdyp gelmek hukugy ýaly ynam dörediji elementleri goşmaly.

Usersadyňyzdan çykarmaň, ulanyjylar bäsdeşleriňiziň mahabatlaryna-da basýarlar we iň gowusy şolardan birini saýlaýarlar.

Giriş sahypalaryňyzyň ynamyny artdyryp biljek 9 teklip

1- Myhmanlaryň görnüşleri

Adamlar töweregindäki adamlaryň teswirlerine siziň pikir edişiňizden has ýokary baha berýärler. Iň ýönekeý halaýan köwşüň suratyny ýakyn dostlarymyza iberip, pikirlerini alyp, karar berip bileris.

2-Ulanyjylaryň teswirleri we üstünlik hekaýalary

Önümiňizi ýa-da hyzmatyňyzy ulanan ýa-da satyn alan adamlaryň oňyn teswirlerini we işine goşýan goşandyny beýan edýän tekst ýa-da wideo mazmuny, gelýänleriň ynamyny artdyrjak faktor bolar.

3- Hyzmatdaş nyşanlary

Gatnaşan ýa-da hyzmatdaş bolan kompaniýalaryňyzyň logotiplerini ulanmak bilen, belli bir derejede myhmanlaryňyza oňyn täsir galdyrarsyňyz, sebäbi bu olaryň salgylanma we ynam berip biljek işdigini görkezer.

4- Howpsuzlyk şahadatnamalary we gizlinlik

Bu ýere gelýänleriň howpsuzlygy barada alada edýändigiňizi görkezer. Giriş maglumatlaryny üçünji tarap şahslary ýa-da edaralary bilen paýlaşmajakdygyňyzy düşündirýän gizlinlik beýannamasyny goşmaly. Girýänleriňize şahsy maglumatlaryň saklanýandygyny we howpsuzdygyny duýmak, öwrüliş tizligiňizi ýokarlandyrar.

5- Myhmanlaryň maglumatlary

Giriş sahypaňyzda bir formaňyz bar bolsa, zerur däl maglumatlary almaga synanyşmaň. Bu hem ulanyjylary ýadadyp, gelýänleriň aňynda sorag belgisini galdyryp biler

6- Aragatnaşyk maglumatlary aňsatlyk bilen tapmak

Giriş sahypalaryňyz ähli soraglara jogap berip bilmez. Has köp zat öwrenmek isleýän ulanyjylara size aňsatlyk bilen ýetmäge mümkinçilik berýän ugurlary bermeli. (Sosial media, göni goldaw, poçta, telefon we ş.m.) Şeýle hem, giriş sahypaňyzda telefon belgisini görkezmek, gelýänleriň ygtyýarly şahs bilen aňsatlyk bilen habarlaşyp biljekdigini görkezer.

7- Yza gaýtarmak hukugy

Söwda kanunyna laýyklykda, gelýänler hiç hili sebäpsiz satyn alan önümlerini wagtlaýynça yzyna alyp bilerler. Olara muny aýtmak, girýänleriň sahypaňyza bolan ynamyny artdyryp biler.

8- “Facebook” we “Google+”

“Facebook” we “Google+” ýaly ynamdar saýtlar tarapyndan berilýän agzalyk goldawy, girýänleriň gözüne web sahypasyna gelýänleriň ynamyny artdyrýan faktor bolup biler.

9- ippingükleme opsiýalary we yzarlamak

Önümiň ýük jikme-jikliklerini myhmana öňünden hödürläp bilersiňiz. Sargydynyň derrew iberilmegini ýa-da soňraky wagtda iberilmegini isleýän ýaly. Muny görkezmek, gelýänlere alýan önüminiň derrew iberiljekdigi barada düşünje berip biler.

2. Açar söz derňewini ediňGoogle Adwords hasabyňyzda kampaniýalary gurmazdan ozal açar söz derňewini etmeli. Ulanyjylaryň açar söz derňewi arkaly önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy nädip gözleýändigini bilip bilersiňiz. Şeýle hem, açar söz derňewini geçirmek arkaly kesgitlän açar sözleriň bäsdeşlik ýagdaýyny öwrenmäge mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, kesgitlän mahabat býudjetiňize laýyk strategiýalary döredip bilersiňiz. Mysal üçin, çäkli mahabat býudjetiňiz bar bolsa, açar sözlerde az bäsdeşlik bilen mahabat bermelidigiňizi ýa-da kesgitlän açar sözleriňizde kän bäsleşmezligiňizi aýdyp biler. Semalt AutoSEO web sahypaňyzyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň başga bir usulydyr.

Google Adwords mahabatlaryňyz basylanda her gezek töleýärsiňiz. Şonuň üçin açar söz derňewi diýseň möhümdir. Açar sözler, ulanýan gabat gelýän görnüşiňize baglylykda islemeýän soraglaryňyzdaky täsirleri alyp biler. Meniň teklibim, açar söz derňewini geçireniňizde, mahabatlary asla görkezmek islemeýän açar sözleriňize üns beriň. Şeýlelik bilen, mahabat başlanyňyzda, gereksiz çykdajylara sebäp bolup biljek möhüm soraglaryň öňüni alyp bilersiňiz.

Şu wagta çenli ilkinji Google Mahabat kampaniýalaryňyzy döretmezden ozal stoluň üstünde goýmaly zatlaryňyz hakda gürleşdim. Indiki bölümde, şu wagta çenli duşan adamlarymyň iň möhüm we umumy ýalňyşlyklary barada gürleşerin.

Google Adwords kampaniýalarynda umumy ýalňyşlyklar.

1. Açar söz gabat gelýän görnüşlere ähmiýet bermezlik

Maksatly diňleýjiňize ýetmek üçin käbir açar sözleri kesgitlediňiz we mahabat hasabyňyza goşduňyz. Mahabatlaryňyz diňe şu açar sözlerde görkeziler diýip pikir etmäň. Açar sözleriňizi gönüden-göni mahabat hasaplaryňyza goşsaňyz, mahabatlaryňyz gözleg talaplarynda hiç wagt göz öňüne getirip bolmajak täsirleri alyp biler. Bu ýerde açar söz gabat gelýän görnüşler ýüze çykýar. Açar söz gabat gelýän görnüşleri, kesgitlän açar sözleriňiziň ýüze çykjak ýa-da berilmeýän soraglarynda gönüden-göni täsir edýär. Google Advertising-de ulanyp boljak 4 açar söz görnüşi bar. Bular:
  • Giňişleýin oýun
  • Giňişleýin redaktor
  • Yzygiderli oýun
  • Takyk deňeşdirme

Giňişleýin oýun

Adyndan görnüşi ýaly, iň köp gözlegde açar sözleriňizi açjak gabat gelýän görnüş, ony ulananyňyzda gaty seresap bolmaly. Indi gowy habar, bu oýun görnüşini ulanmak üçin etmeli zadyňyz ýok. Sebäbi mahabat toparlaryňyza açar sözleriňizi goşanyňyzda, adaty ýagdaýda giň gabat gelýär. Bu, "gül ibermek" giň gabat gelýän açar sözüň, "gül dükanlary, düýşünde gül söýgüliňize ibermek" ýaly soraglarda ýüze çykyp biljekdigini aňladýar. Iň ýokary derejä ýetmek isleseňiz we býudjetiňiz munuň üçin ýeterlik bolsa, giň oýny saýlap bilersiňiz, ýöne bu gezek negatiw açar sözleriňizi goýmagyňyz size peýdaly bolar.

Giňişleýin redaktor

Giň gabat gelýän modifikator, giň oýna garanyňda has takyk nyşana alýar. Açar sözleri açar sözleriňiziň başyna (+) belgisini goşup, giň gabat gelýän üýtgediji gabat gelýän görnüş bilen alyp bilersiňiz. Mysal üçin, diňe ikinji el harytlaryny satýan web sahypaňyz bar diýeliň. Açar sözleriňize giň gabat gelýän üýtgediji bilen "+ ikinji + el" açar sözüni goşsaňyz, mahabatlaryňyz diňe şonuň bilen baglanyşykly gözleglerde peýda bolar. Şeýle-de bolsa, mahabatlaryňyz ýakyn baglanyşykly, ýalňyş ýazylan bu gözleg talaplarynda täsirleri almagy dowam etdirer.

Jümleler

Jümleler, açar sözleriňiziň haýsy gözlegde haýsy tertipde peýda boljakdygyny kesgitleýän gabat gelýän görnüşdir. Açar söz düzümleriniň başyna we soňuna dyrnak belliklerini (") goşup, söz düzümlerine gabat gelýän açar sözleri alyp bilersiňiz. Mysal üçin," işleýän aýakgap "görnüşindäki açar sözüňiziň hemme soraglarynda" işleýän aýakgap "nagşy bozulmaz. "görkezilip bilner. Dürli soraglar diňe öň we soň gelip biler. (Adidas ylgaýan aýakgap, aýakgap modelleri we ş.m.)

Takyk deňeşdirme

Açar sözleriňize doly gözegçilik etmeli. Kampaniýalaryňyzda takyk söz hökmünde açar söz goşsaňyz, mahabatlaryňyz diňe şol gözleg talaplarynda täsir galdyrar. Againene-de, giň gabat gelýän redaktorda bolşy ýaly, mahabatlaryňyz ýakyn baglanyşykly, ýazgylar, goşulmalar ýaly gözleg talaplarynda görkezilmegini dowam etdirýär.

Negativearamaz açar sözleri ulanmazlyk

Mahabat hasaplarynda görýän başga bir möhüm nokadym, negatiw açar sözleriň ulanylmazlygydyr. Ativearamaz açar sözler, mahabatlaryňyzyň haýsy gözleg talaplaryny ulanyjylara görkezmejekdigini kesgitlemäge kömek edýär. Täze açar sözler degişli gözleg talaplaryny petiklänligi sebäpli, mahabat býudjetiňizi has netijeli ulanmaga we her öwrülişik üçin has gowy çykdajy almaga mümkinçilik berýär.

Mysal üçin, kampaniýaňyzda açar söz + iPhone + x + bahasy bar diýeliň. Bu açar söz, ulanylýan iPhone x bahasy, iPhone x ekrany çalyşmagyň bahasy we iPhone x ýagdaý bahasy ýaly gözleg talaplarynda täsir galdyryp biler. Diňe nol iPhone X satýan web sahypaňyz bar bolsa, ikinji eliňiz, ekranyň üýtgemegi, kampaniýalaryňyza negatiw açar sözler goşmak bilen mahabatlaryňyzy gyzyklandyrar.

Sanawlary döretmek arkaly birden köp kampaniýa negatiw açar sözler goşup bilersiňiz, ýa-da kampaniýalar ýa-da topar toparlary üçin hasabyňyza kesgitläp bilersiňiz. Meniň pikirimçe, hiç haçan täsirleri almaly däl açar sözleri, hasabyňyzdaky hasabyňyza we kampaniýa ýa-da mahabat topary derejesinde mahabat topary derejesinde üýtgäp biljek açar sözleri goşmak bolar.

Adshli mahabatlary baş sahypa gönükdirmek

Google-yň gözleg motorydygyny we esasy maksady ulanyjylaryň gözleýän talaplaryna laýyk gelýän netijeleri getirmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Mahabatlaryňyzyň nyşana alýan açar sözlere gabat gelýän sahypalara gitmeginden ägä bolmaly. Şeýlelik bilen, mahabatlaryňyzyň gyzyklanma derejesini ýokarlandyrarsyňyz we mahabatlaryňyza basýan ulanyjylara has gowy tejribe berersiňiz.

Tor opsiýalaryna ähmiýet bermezlik

Gözleg hyzmatdaşlary, Google-yň gözleg ulgamynda goýýan mahabatlaryňyzyň gerimini giňeltmek üçin 3-nji tarap web sahypalarynda mahabat görkezmäge mümkinçilik berýär. Gözleg hyzmatdaşlary käbir kampaniýalarda gowy çykyş edip bilerler, käbir kampaniýalarda bolsa erbet netijeleri berip bilerler. Kampaniýalaryňyza segment goşup, gözleg hyzmatdaşlarynda görkezilen mahabatlaryňyzyň öndürijiligini gözden geçirip bilersiňiz.

Google Analytics ulanmaýaryn

Sahypaňyzyň myhmanlara berýän tejribesi barada hiç kimiň aýdyp bilmejek we nirede gowulaşdyrmalydygyňyzy görkezýän şeýle gural bolsun. Gowy bolmazmy?

Duruň, şeýle gural bar: Google Analytics. Bu mugt. Onda näme üçin ulanmaly däl?

Gysgaça aýdanyňda, Google Analytics web sahypasyna girýänleriň sahypaňyzy nädip tapýandygyny, sahypaňyza nähili garaýandyklaryny we girýänleriňiz hakda çäksiz maglumatlary bermäge mümkinçilik berýän Google hyzmatydyr.

Şeýle hem, Google Advertising we Google Analytics hasaplaryny biri-biri bilen baglanyşdyryp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, ulanyjylaryňyzyň özüni alyp barşyny Google mahabat hasabyna düşündirýän we mahabatlaryňyzyň işine has netijeli baha berýän käbir ölçegleri geçirip bilersiňiz.

Google AdWords Mahabaty hakda iň esasy soraglarym

1. Google mahabatlarynyň belli bir bahasy barmy? Näçe tölemeli?

No.ok. Mahabaty Google-a islendik býudjet bölüp başlap bilersiňiz. Mundan başga-da, her gün sarp etmek isleýän ýokary derejäňizi kesgitläp we mahabatlaryňyzy şoňa görä çap edip bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, kampaniýalaryň gündelik býudjetlerini isleýşiňiz ýaly üýtgedip bilersiňiz.

2. Haýsy açar sözleri mahabatlandyrmak has gowy bolardy?

Muňa anyk jogap ýok. Advertisingöne mahabata başlamazdan ozal gowy söz derňew prosesi we negatiw açar söz gözlegini geçirmek peýdaly bolar.

3. Google mahabatlarynyň bahasy nähili?

Gözleg torunda mahabatlaryňyzy görkezmek size hiç hili çykdajy etmez. Diňe mahabatlaryňyzy basýan ulanyjylar üçin töleýärsiňiz. Başga bir söz bilen aýdylanda, ulanyjylaryň açar sözüňizi gözlemegi we mahabatlary görmegi size çykdajy etmez, mahabatlaryňyzy görýän ulanyjylar mahabatyňyz bilen täsirleşse, şol basmak üçin pul tölärsiňiz.

4. Bir gezek basmak üçin çykdajylar nädip kesgitlenýär?

Google mahabatlary auksion esasynda işleýär. Her açar söz üçin mahabat bermek isleýän dalaşgärler, teklibiňize laýyklykda Google-a (CPC) teklip hödürleýärler, mahabatlaryňyz Google-da ýekeje täsir galdyrar. Şol bir wagtyň özünde, Google bir gezek basmak üçin çykdajylaryňyzy kesgitläniňde hil bal faktoryny göz öňünde tutýar.

5. Hil bahasy näme?

Hil görkezijisi, Google-yň mahabatlaryňyza baha bermek üçin ulanýan faktorydyr. Google her açar sözüňiz üçin 1-den 10-a çenli baha belleýär. Bu gymmatlyklar hil nokatlarydyr. Hil ballaryňyz, Google-a tölejek basmak çykdajylaryna gönüden-göni täsir edýär. Hil ballaryňyz 3 esasy faktor boýunça bahalandyrylýar.

6. Mahabatlary nädip dolandyryp bilerin?

Mahabatlaryňyzyň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlamak isleseňiz, Google-da gözläp muny etmezligiňizi maslahat berýärin. Bu usul bilen ýerine ýetirýän dolandyryşlaryňyz, mahabatlaryňyzyň basylmagyny peseldip biler. Bu barlaglar, esasanam gözleg mukdary pes bolan sözler, hil ballaryňyza ýaramaz täsir edip biler. Bu synaglary iň sagdyn mahabat deslapky synyndan we anyklaýyş guralyndan edip bilersiňiz. Bu guraly ulanmak bilen, dürli ýerlerde goýýan mahabatlaryňyza gözegçilik etmek mümkinçiligiňiz bolar.

Netije

Indi Google AdWords-da mahabat bermezden ozal bilmeli 3 zada düşündiňiz.

Siziň pikiriňizçe indi taýynmy?

Jogabyňyz hawa bolsa, ilkinji kampaniýaňyzy şu ýerden döredip bilersiňiz. , Öne, henizem taýyn diýip şübhelenýärin.

Theöne gowy habar, mugt maslahatlaşyp bilersiňiz hünärmenlerimiz. SEO inersenerlerimiz bilen, web sahypasyny doly optimizasiýa edýäris, ony Google TOP-da mahabatlandyrýarys, gelýänleriň sanyny we onlaýn satuwyny ýokarlandyrýarys. Bu tygşytly maýa goýumlary girdeji getirer täsirli netijeler.